Strona głównaStomatologiaREGULAMIN KARTY OKOLICZNOŚCIOWEJ

REGULAMIN KARTY OKOLICZNOŚCIOWEJ

 

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę specjalną! W naszym Gabinecie mogą Państwo nabyć Kartę Okolicznościową. Jest to prezent, który z pewnością okaże się praktyczny, oraz przyniesie obdarowanemu korzyści w postaci zdrowych i białych zębów!

Regulamin Karty Okolicznościowej Gabinetu Stomatologiczno Protetycznego Zirkon-Lab

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 1. Wydawca – Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny Zirkon-Lab znajdujący się na ul. Mickiewicza 5, 21-040 Świdnik
 2. Karta – Karta Okolicznościowa o wybranej wartości, będąca kartą na okaziciela, z możliwością zrealizowania w Gabinecie Stomatologiczno-Protetycznym Zirkon-Lab
 3. Nabywca – osoba, która w siedzibie Wydawcy dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę
 4.  Użytkownik – posiadacz Karty, przedstawiający ją do realizacji w Gabinecie Stomatologiczno-Protetycznym Zirkon-Lab
 5. Usługi – usługi oferowane w Gabinecie Stomatologiczno-Protetycznym Zirkon-Lab
 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty wraz z zapisaną na niej wartością w złotówkach, zadeklarowaną przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Gabinecie Stomatologiczno-Protetycznym Zirkon-Lab. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej zadeklarowanej wartości Karty. W momencie przekazania przez Nabywcę środków pieniężnych Wydawcy, zostanie wystawiony paragon na usługę stomatologiczną.
 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej, przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty.
 3. Wartość Karty wyrażona w PLN równa jest zadeklarowanej przez Nabywcę wartości za jaką ją chce zakupić. 1 zł (słownie: jeden złoty) równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty). Minimalna wartość karty to 150 zł. Wyższa wartość karty może opiewać na kwotę będącą wielokrotnością kwoty 50 zł. a więc: 200 zł., 250 zł. itd.
 4. Przy zakupie Karty o wartości 300 zł. lub więcej, Wydawca dodaje gratis podniesienie wartości karty o 50 zł.
 5. Karta upoważnia nabywcę do nabycia Usług o wartości na niej zadeklarowanej. Jeżeli wartość wybranej Usługi przewyższa wartość Karty, konieczna jest dopłata. Jeżeli Nabywca zdecydował się na Usługę, której wartość jest niższa niż zadeklarowana wartość Karty, nie należy mu się zwrot pieniędzy wynikający z tej różnicy.
 6. Karta może być wykorzystana w trakcie kilku wizyt.
 7. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Karta zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Nabywcy, następuje jej rejestracja.
 9. Każdej Karcie zostanie przypisany numer porządkowy i zapisany w dokumentach Wydawcy.
 10. Przekazanie przez Wydawcę Karty do rąk Nabywcy ma miejsce wyłącznie w siedzibie Wydawcy.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 12. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty, Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 13. Użytkownik dokonuje realizacji Karty poprzez przedstawienie personelowi Gabinetu Stomatologiczno- Protetycznego Zirkon-Lab. Personel dokona weryfikacji ważności Karty.
 14. Karta może być zrealizowana wyłącznie w Gabinecie Stomatologiczno-Protetycznym Zirkon-Lab, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 15. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w wypadku:
  a. upływu terminu ważności Karty,
  b. braku technicznej możliwości realizacji Karty, w szczególności:
  – gdy przedstawiona przez Użytkownika Karta jest uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych.
 16. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające
  z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 17. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty , wartość na niej zawarta pozostaje niewykorzystana Nabywca ani Użytkownik nie mają prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 18. W wypadku gdy cena Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż wartość zadeklarowana na Karcie, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.zirkon-lab.pl oraz w siedzibie Wydawcy.